Terug naar overzicht

Jentsje Popma


Jentsje Popma

Jentsje Popma werd geboren te Zwolle in 1921 waar hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en later aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Hier won hij in 1946 als veelbelovende leerling de Cohen Gosschalkprijs. In de jaren zeventig gaf hij les in monumentale technieken als boetseren en schilderen aan de Academie Minerva in Groningen. Enkele leerlingen van hem waren Gosse Dam, Lucas Klein en Douwe Elias.

Tot 1968 was Popma werkzaam als glazenier. Hij maakte glas in loodramen voor onder andere de gemeentehuizen in Vlagtwedde en Schiermonnikoog.- Als beeldhouwer maakte hij diverse wandreliëfs en vrijstaand werk.

Eind jaren tachtig werd hij meer actief als schilder van met name landschappen. In 2007 ontving hij in zijn woonplaats Leeuwarden de Pommeranten Prijs. In 2015 doneerde hij zijn atelier in Leeuwarden en zijn kunstwerken aan Stifting Nijkleaster, die streeft naar een protestants klooster in Jorwert.

Bekijk hier      
Jentsje Popma  -   'De flecht nei it ljocht'     
Omrop Fryslân: FRLDOK_2016-11-27

Jentsje Popma (95) fertsjinne nei de oarloch syn brea mei it meitsjen fan monumintale keunstwurken. Dy keunstwurken binne rûnom yn de provinsje en fier derbûten te finen. Letter besleat hy it Fryske lânskip fêst te lizzen, om't er seach dat dat feroare troch klimaatynfloeden, minsklik yngripen en de meganisaasje fan de lânbou.

Jentsje Popma skilderet net mear. It fersoargjen fan syn frou frege de lêste jierren al syn krêft en oandacht. Ferline jier skonk er al syn wurk én syn atelier oan de stichting Nijkleaster fan Jorwert. Yn syn lêste rige skilderijen ûndersocht er it langjen om út it libben te ferdwinen; de flecht nei it ljocht.

Syn bewûnderders pleitsje foar in oersjochsútstalling yn it Fries Museum. It bruit Popma sels minder, hy freget him ôf oft hy goed en sinfol wurk makke hat.

"In fleurige ûnheilsprofeet", neffens skilder Klaas Werumeus Buning. "In sjamaan", seit freon en skilder Piter Torensma.